Circle K kandidatų privatumo politika

Ši kandidatų į darbuotojus privatumo politika yra skirta informavimui apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, jums kandidatuojant į mūsų skelbiamas laisvas darbo vietas, pateikiant CV, motyvacinius laiškus, užpildžius darbo pasiūlymo anketą ar pateikus kitus kandidatavimo dokumentus.
 • Kokius asmens duomenis tvarkome Jūsų kandidatavimo į darbuotojus atveju?

  Asmens duomenys yra visi duomenys, kuriais galima identifikuoti asmenį – atskirai arba kartu su kitais šaltiniais.

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik kandidatų atrankos ir priėmimo į darbą tikslais, jums patvirtinus sutikimą. 

  Mes renkame tokius asmens duomenis: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, nuotrauka, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

  Mes taip pat tvarkome rekomendacijas, darbdavių atsiliepimus, pagal kurias identifikuojame siuntusio asmens duomenis, jo kontaktus ir atsiliepimo turinį.

  Be to, mes taip pat naudojame kandidato vertinimo informaciją, t.y. atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tol, kol vyksta atranka į jūsų pasirinktą poziciją, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiai. Pasibaigus atrankai arba praėjus 6 mėnesiams po atrankos pabaigos šie duomenys yra panaikinami. Jūsų asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau Jūsų sutikimo pagrindu arba egzistuojant aplinkybėms, numatytoms šios politikos 3 skyriuje „Ilgesnis duomenų saugojimas“. 

 • Kokiais kanalais mes gauname Jūsų asmens duomenis?

  Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

  Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis Politikos 1 skyriuje numatytu tikslu mes laikome gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

  Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų.

  Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir (ar) Jūsų CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant Bendrovę), įgalinant tokius potencialius darbdavius Jūsų duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant Jūsų kandidatūrą.

  Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

  Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. 

 • Ilgesnis duomenų saugojimas

  Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui (t.y., pasibaigus atrankai arba praėjus 6 mėnesiams po atrankos pradžios), mes Jūsų duomenis sunaikinsime.

  Ilgesnis,  Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti tokiais atvejais:

  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
    
  • kada Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
    
  • jūs duodate sutikimą dėl įtraukimo į mūsų kandidatų duomenų bazę, kad turėdami Jums tinkamą darbo pasiūlymą, galėtume su Jumis susisiekti per vienerius metus nuo atrankos pabaigos. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, šioje politikoje nustatyta tvarka – tokiu atveju mes nedelsiant ištrinsime Jūsų duomenis, išskyrus atvejus numatytus aukščiau; 
  • ir esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

  Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 • Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

  Šiuo metu mūsų kompanijos vykdoma priėmimo į darbą politika nenumato, Jūsų asmens duomenų perdavimo trečioms šalims. Mūsų kompanija turi savo duomenų bazę ir pati atlieka darbuotojų atrankas.

  Jeigu Jūs dalyvaujate atrankoje vadovaujančiai pozicijai užimti, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime pateikti mūsų kontroliuojančioms bendrovėms, kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

  Jūsų asmeniniai duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje ir valstybėse, kuriose yra mūsų bendrovės padalinių. Asmens duomenis yra tvarkomi tiktai mūsų bendrovės vidinėje duomenų bazėje.

 • Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

  Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

  Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

  Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

  Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

  Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

  Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

 • Prašymų nagrinėjimo tvarka

  Siekdami apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams. Dėl termino pratęsimo, mes Jus informuosime apie tai iš anksto, ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo.

  Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

  Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

 • Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

  Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

  Elektroniniu paštu: lietuva@circlekeurope.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

  1.       El. pašto adresas: privacy@circlekeurope.com
  2.       Pašto korespondencijos adresas: Jasinskio g. 16 A, Vilnius.
  3.       Laišką adresuokite:  CIRCLE K LIETUVA, Personalo departamentui.

  Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

  CIRCLE K LIETUVA, UAB

  Juridinio asmens kodas 211454910

  Buveinės adresas: Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuvos Respublika

 • Kiek saugūs Jūsų duomenys?

  Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.